Show logged on user

In Microsoft , VBS Scripting , door: Martin Gepubliceerd op


Wie zit er achter een specifieke computer in het netwerk? Deze vraag zul je ongetwijfeld herkennen als je een beheerder bent. Dankzij onderstaand VBS script kan je hier snel achter komen.


Copy en Paste het volgende stukje code in een bestandje en geef het de extensie .vbs 

On error resume next
strComputer = InputBox("Type in the name of the computer you want to query.")
If strComputer > "" Then
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colComputer = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colComputer
Wscript.Echo objComputer.UserName
Next

Else
Wscript.Quit
End If

Wscript.Quit


Geef de computernaam of IP op, om de aangemelde gebruiker uit te lezen.

Meer VBS Scripting:


RSS Twitter e-mail